Obhajujem Vaše práva

čestne a zodpovedne

Telefónny kontakt

+421 949 207 903

Pri výkone advokácie chránim a presadzujem práva a záujmy klienta v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ku každému z mojich klientov pristupujem vždy individuálne a každému klientovi sa snažím poskytnúť riešenie jeho právnych záležitostí na mieru, tak aby klientove právne záležitosti boli vyriešené k spokojnosti klienta. Pri výkone advokácie postupujem čestne a svedomito, pričom primeraným spôsobom a dôsledne využívam všetky právne prostriedky a uplatňujem v záujme klienta všetko, čo podľa môjho presvedčenia považujem za prospešné.

Neváhajte sa mňa obrátiť, aby som Vám pomohol chrániť Vaše práva a zabezpečiť vyriešenie Vašej právnej záležitosti alebo právneho problému. Mojim klientom poskytujeme komplexné právne služby a to najmä v nasledovných oblastiach:

 • Právo nehnuteľností
 • Dobrovoľné dražby
 • Verejné obstarávanie
 • Občianske právo
 • Rodinné právo
 • Obchodné právo
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Ochrana osobných údajov

V rámci poskytovania komplexných právnych služieb ponúkam klientovi najmä zastupovanie v konaní pred súdmi, exekútromi, inými orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch (zmluvy, dohody, žalobné návrhy, a podobne), spracúvanie právnych rozborov, správu majetku klienta a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.


 • Právo nehnuteľností

  V rámci práva nehnuteľností poskytujem právne poradenstvo najmä pri úkonoch nakladania s nehnuteľnosťou – predaj, kúpa, darovanie, prenájom, vecné bremená, záložné práva a podobne. Vieme Vám zabezpečiť komplexné spracovanie alebo skontrolovanie už existujúcej zmluvnej dokumentácie, ktorú Vám poskytne druhá zmluvná strana, resp. realitná kancelária, ako aj zabezpečiť podanie príslušných listín na kataster nehnuteľností.

 • Občianske právo

  V oblasti občianskeho práva poskytujem právne služby týkajúce sa najrozličnejších životných situácií. Môže sa jednať o právnu pomoc pri spisovaní závetu, pomoc pri dedení, pomoc pri ochrane osobnosti, spisovanie rôznych zmlúv a dohôd, ukončovanie zmlúv a dohôd, zastupovanie v konaniach pred súdom, orgánmi verejnej správy či zastupovanie v exekučných konaniach alebo spotrebiteľských veciach. Vymenované životné situácie nemôžu pokryť širokú paletu možných vzťahov v oblasti občianskeho práva, a preto pokiaľ potrebujete pomôcť s akoukoľvek otázkou, obráťte sa na mňa.

 • Rodinné právo

  Pokiaľ ide o rodinné záležitosti právne služby poskytujem predovšetkým pri rozvode manželstva a následnom vyporiadaní BSM, úprave výkonu rodičovských práv, otázkach spojených s výživným a v ďalších otázkach riešených v zákone o rodine.

 • Obchodné právo

  Obchodné právo upravuje široké spektrum vzťahov počnúc od práva obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením či akciová spoločnosť, a družstvo), pokračujúc k ďalším záväzkovým vzťahom v oblasti obchodného práva. Môžete sa na mňa obrátiť ak potrebujete pomôcť pri zakladaní, zmenách či zrušení a likvidácii obchodnej spoločnosti, prevode obchodného podielu, zápisoch údajov do živnostenského registra alebo obchodného registra. Rovnako Vám môžem poskytnúť právne služby pri úprave vzťahov v obchodnej spoločnosti alebo ak potrebujete pripraviť, posúdiť zmluvnú či inú dokumentáciu, ukončiť zmluvu alebo  vymáhať rôzne nároky alebo sa brániť voči neoprávneným nárokom uplatňovaným voči Vám. Taktiež Vám môžem poskytnúť právne služby v problematike konkurzov a reštrukturalizácii.

 • Vymáhanie pohľadávok

  Pokiaľ evidujete neuhradené pohľadávky a neviete ich sami vymôcť od Vášho dlžníka, obráťte sa na mňa. V rámci vymáhania pohľadávok zabezpečím lustráciu dlžníka, sledovanie stavu pohľadávky a Vaše zastupovanie pri uplatňovaní pohľadávky súdnou alebo mimosúdnou cestou, v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizácii, prípadne v rámci núteného vymáhania v exekučnom konaní a ďalšie úkony v záujme vymožiteľnosti pohľadávky.

 • Pracovné právo

   V oblasti pracovného práva Vám môžem pomôcť pri vypracovaní a kontrole existujúcej zmluvnej dokumentácie, ukončení pracovného pomeru  alebo obdobného pracovného vzťahu, uplatňovaní nárokov medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ale taktiež aj pri ochrane pred diskrimináciou či zlými pracovnými podmienkami a podobne.

 • Správne právo

  Ak potrebujete pomôcť so zastupovaním na rôznych úradoch (pri vybavovaní rozličných povolení, stanovísk, súhlasov, vyjadrení, opravných prostriedkov či iných podaní) alebo potrebujete hájiť Vaše práva v rozličných správnych konaniach (napr. územné a stavebné konanie, konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia, priestupkové konanie a množstvo ďalších správnych konaní), tak rovnako ako vo vyššie uvedených prípadoch sa neváhajte na mňa obrátiť.

 • Dobrovoľné dražby

  Ak potrebujete pomôcť s akoukoľvek otázkou spojenou s dobrovoľnými dražbami vykonávanými na základe zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov neváhajte ma kontaktovať a využiť moje dlhoročné skúsenosti z oblasti dobrovoľných dražieb.

 • Verejné obstarávanie

  Plánujete sa zúčastniť verejného obstarávania ? Využite moje znalosti a spolu spracujeme Váš zápis do zoznamu hospodárskych subjektov či pripravíme Vašu ponuku, skontrolujeme súťažné zadania alebo v prípade potreby uplatníme revízne postupy.

 • Ochrana osobných údajov

  V máji 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), t.j. GDPR. V prípade Vášho záujmu Vám môžem zodpovedať akékoľvek dotazy k uvedenej problematike ochrany osobných údajov alebo pomôcť pri spracovaní dokumentácie spojenej s ochranou osobných údajov v zmysle GDPR.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať, prvotná konzultácia je bezplatná.

Kliknúť