Obhajujem Vaše práva

čestne a zodpovedne

Telefónny kontakt

+421 949 207 903

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom, na základe ktorej sa dohodnú o konkrétnej výške zmluvnej odmeny advokáta. Pokiaľ k dohode o odmene advokáta nedôjde, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

Výška zmluvnej odmeny advokáta v jednotlivých prípadoch bude závisieť predovšetkým od rozsahu služieb, ktoré budú advokátom klientovi poskytnuté, a od náročnosti konkrétneho prípadu. Zmluvnú odmena advokáta možno dohodnúť nasledovne a to aj kombináciou niektorého z nižšie uvedených spôsobov určenia odmeny advokáta:

 • Hodinová odmena

  Odmena je stanovená podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

 • Paušálna odmena

  Odmena je stanovená paušálnou sumou za vybavenie určitej právnej veci alebo za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

 • Podielová odmena

  Odmena je stanovená podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci. ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

 • Tarifná odmena

  Odmena  je stanovená v nadväznosti na hodnotu veci alebo druh veci, alebo práva  a počet úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Dôležitý oznam

Týmto oznamujem, že s účinnosťou od 1.10.2019 dochádza k ukončeniu činnosti mojej advokátskej kancelárie.

Kliknúť