Obhajujem Vaše práva

čestne a zodpovedne

Telefónny kontakt

+421 949 207 903

Štúdium práva som absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Už počas štúdia na univerzite som pracoval v Dražobnej spoločnosti, a.s., kde som získaval praktické skúsenosti s aplikáciou práva. Štúdium na univerzite som úspešne ukončil v roku 2010, kedy mi bol udelený titul magister, pričom ukončeniu vysokoškolského štúdia predchádzalo obhájenie diplomovej práce na tému „Dobrovoľná dražba“.

Bezprostredne po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, som začal pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.  Následne v roku 2013 som zložil advokátske skúšky a od februára 2014 som začal vykonávať samostatnú advokátsku prax, keď som bol zapísaný do zoznamu advokátov  vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom 6782, ktorú odvtedy vykonávam nepretržite.

Už počas svojej praxe advokátskeho koncipienta som nadobudol skúsenosti v oblasti občianskeho, obchodného, autorského a pracovného práva, práva nehnuteľností, správneho práva ako aj skúsenosti s procesom verejného obstarávania, vymáhania pohľadávok či skúsenosti spojené s inštitútom dobrovoľných dražieb ako núteným výkonom záložného práva. Tieto praktické profesné skúsenosti ďalej rozvíjam a zužitkúvam každodenne pri výkone mojej advokátskej praxe.

Mojim cieľom  je poskytovať klientom kvalitné právne služby s prihliadnutím na individuálne požiadavky každého klienta, ktoré vyplývajú zo špecifík konkrétnej právnej záležitosti.

Prečo moja advokátska kancelária?

  • Advokácia ako poslanie

    Advokácia pre mňa predstavuje poslanie pomáhať iným.

  • Individuálny prístup

    Ku každému klientovi pristupujem individuálne s ohľadom na konkrétne skutočnosti súvisiace s jeho právnou záležitosťou.

  • Čestnosť a zodpovednosť

    Advokáciu vykonávam čestne a zodpovedne, tak aby som Vám pomáhal vyriešiť Vaše právne záležitosti.